Vedtægter

Vedtægter for Tranekær Slotsmøllelaug

Vedtægter anno 2021

§ 1 Navn og hjemsted:

Lauget navn er Tranekær Slotsmøllelaug, Lauget har hjemsted i Tranekær.

 

§ 2 Formål:

At styrke besøgstallet, skabe flere arrangementer og aktiviteter.  Uddanne møllere, vedligeholde Tranekær Slotsmølle således at møllen står, som et levende mindesmærke.

 

§ 3 Medlemmer:

Som medlem optages personer, firmaer og foreninger, som vil være med til at støtte den gamle fine mølle. Medlemmerne indbetaler et årligt kontingent, som er vedtaget på Generalforsamlingen.

 

§ 4 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert medlem har én stemme. Kollektivt indmeldte foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år inden udgangen april kvartal og indvarsles ved annoncering i den lokale presse, senest 14 dage inden den afholdes. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen  skriftligt i hænde 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag herom. Der indkaldes som ved ordinære generalforsamling , men med mindst 8 dages varsel, og inden 30 dage efter andragendets fremkomst.

 

§ 5 Dagsorden:

På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst omfatte følgende.

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning for året.

3.      Kasseren aflægger regnskab for året.

4.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant.

7.      Valg af revisorer (2), samt 1 suppleant

8.      Evt.

 

§ 6 Afstemning:

De på generalforsamlingen behandlede punkter, afgøres ved almindeligt flertal. Dersom der ikke er efter gældende vedtægters § 10 og § 11 kræves kvalificeret flertal. Ved personvalg med flere kandidater end der skal vælges, foregår afstemningen skriftligt.

 

§ 7 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode. Dog således at revisorer og samtlige suppleanter vælges for 1 år.

På generalforsamlingen er  2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige årstal,  1-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal (det er selve datoen for generalforsamlingen, der ligger til grund for ulige/lige årstal). Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv formanden,  kasseren (kasseren kan stå udenfor bestyrelsen) og sekretær. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Bestyrelsens  beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Møderne protokolføres og forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde, hvor der kvitteres for gennemsyn. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelig erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for Laugets gæld.

 

§ 8 Administrationen:

Bestyrelsen drager omsorg for den daglige drift af lavets midler. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 10.000. Lauget tegnes af formanden og sekretæren i fællesskab. De af laugets tilhørende midler indsættes i pengeinstitut i laugets navn.

Lauget kan ikke optage lån, men kan selvstændigt eller som part søge fondsmidler.

 

§ 9 Regnskab:

Følger kalenderåret

 

§ 10 Vedtægtsændringer:

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og af disse skal 2/3 stemme for ændringerne.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 3 uger senere, som så er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Her gælder ligeledes vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

 

§ 11 Ophør:

Bestemmelse om Tranekær Slotsmøllelauget’s ophør kan træffes efter samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer i § 10.

Indestående på laugets konto(ti) doneres til Tranekær Slotsmølle.


Således godkendt på generalforsamlingen 7. juni 2021

Tranekær Slotsmølle

Adresse: Lejbøllevej 3, 5953 Tranekær

Direkte tlf. nr.: 62515900

Mail: tranekaer@slotsmoelle.dk