Vedtægter

Vedtægter for Tranekær Slotsmøllelaug

Vedtægter anno 2005

§ 1 Navn og hjemsted:

Lauget navn er Tranekær Slotsmøllelaug, Lauget har hjemsted i Tranekær.

 

§ 2 Slotsmøllealugets formål:

At styrke besøgstallet, skabe flere arrangementer og aktiviteter. Og at uddanne møller, således at møllen står, som et levende mindesmærke.

 

§ 3 Slotsmøllelauget medlemmer:

Som medlem optages personer, firmaer og foreninger, som vil være med til at støtte den gamle fine mølle. Medlemmerne indbetaler et årligt kontingent, som er vedtaget på Generalforsamlingen.

 

§ 4 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert medlem har én stemme. Kollektivt indmeldte foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes én stemme. Stemmeret kan udøves personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år inden udgangen april kvartal og indvarsles ved annoncering i den lokale presse, senest 14 dage inden den afholdes. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag herom. Der indkaldes som foran nævnt, men med mindst 8 dages varsel, og inden 30 dage efter andragendets fremkomst.

 

§ 5 Dagsorden:

På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst omfatte følgende.

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning, samt til godkendelse af beretningen.

3.      Kasseren aflægger regnskab, samt til godkendelse af regnskabet.

4.      Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant.

7.      Valg af revisor, samt 1 suppleant

8.      Evt.

 

§ 6 Afstemning:

De på generalforsamlingen behandlede punkter, afgøres ved almindeligt flertal. Dersom der ikke er efter gældende vedtægters § 10 og § 11 kræves kvalificeret flertal. Ved personvalg med flere kandidater end der skal vælges, kræves skriftlig afstemning.

 

§7 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode. Dog således at revisor og samtlige suppleanter vælges for 1 år.

På generalforsamlingen er Formanden og 1 bestyrelsesmedlem på valg i ulige årstal. Kassere og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv formanden, næstformanden, kasseren og sekretær. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Møderne protokolføres og forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelig erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for Laugets gæld.

 

§ 8 Administrationen:

Bestyrelsen drager omsorg for den daglige drift af lavets midler. Den kontante kassebeholdning må ikke ovrerstige kr. 2000,00. Lauget tegnes af formanden og sekretæren i fællesskab. De af laugets tilhørende midler indsættes i bank eller sparekasse på konto(ti) der lyder lavets navn.

Lauget kan ikke optage lån, men kan selstændigt eller som part søge fondsmidler.

 

§ 9 Regnskab:

Følger kalenderåret

 

§ 10 Vedtægtsændringer:

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og af disse skal 2/3 stemme for ændringerne.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 3 uger senere, som så er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

§ 11 Ophør:

Bestemmelse om Tranekær Slotsmøllelauget’s ophør kan træffes efter samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer i § 10.

Indestående på lavets konto(ti) doneres til Tranekær Slotsmølle.

Tranekær Slotsmølle

Adresse: Lejbøllevej 3, 5953 Tranekær

Direkte tlf. nr.: 62515900

Mail: tranekaer@slotsmoelle.dk

 

Copyright @ All Rights Reserved